* I Liga Mężczyzn: SCKS Jurand Ciechanów – Sokół Porcelana Lubiana Kościerzyna sobota 23 lutego, 18:30 *
* I Liga Mężczyzn: AZS UW Warszawa – SRS Czuwaj Przemyśl sobota 23 lutego, 19:00 *
* I Liga Kobiet: SMS ZPRP I Płock – MKS PR Urbis Gniezno środa 27 lutego, 17:30 *

Każdy uczestnik akcji winien posiadać legitymację szkolną, zgodę rodziców, licencje zawodniczą oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu.

Wszystkich uczestników podczas wyjazdu i pobytu obowiązuje:

 1. Zastosowanie się do regulaminu akcji.
 2. Dyscyplina i troska o porządek w czasie podróży, treningu, zwiedzania i w miejscu zakwaterowania, kultura słowa i właściwe zachowanie.
 3. Całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu itp. pod groźbą natychmiastowego usunięcia ze zgrupowania, odesłania do domu na koszt rodziców i dalszych konsekwencji dyscyplinarnych.
 4. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych w trakcie pobytu na akcji w szczególności na zajęciach szkoleniowych.
 5. Korzystanie z dostępnych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem pod kontrolą trenerów lub właścicieli.
 6. Zachowanie wszelkich przepisów obowiązujących na szlakach turystycznych w miejscach treningu, na ulicach i w miejscu zakwaterowania itp., oraz bezwzględne stosowanie się do wskazówek i poleceń kierownika akcji, trenerów i przewodnika.
 7. Odpowiednie obuwie i strój, stosowne do rodzaju zajęć, warunków atmosferycznych, terenowych itp..
 8. Troska o miłą atmosferę w duchu życzliwości, przyjaźni i radości.
 9. Natychmiastowe zgłoszenie wszelkich problemów zdrowotnych kierownikowi akcji i trenerom. Dopuszcza się zażywanie leków osobistych, po wcześniejszym zgłoszeniu oraz w oparciu o oświadczenie rodziców.
 10. Zapoznanie z regulaminem zasad poruszania się pieszo na akcji szkoleniowej zgodnie z załącznikiem nr 1 (kodeks drogowy).
 11. Zapoznanie z regulaminem zasad poruszania się rowerem na akcji szkoleniowej zgodnie z załącznikiem nr 2 (kodeks drogowy)*.
 12. Zapoznanie z regulaminem zasad kąpieli na akcji szkoleniowej zgodnie z załącznikiem nr 3*.
 13. Zapoznanie z regulaminem zasad korzystania ze sprzętu pływającego (kajak, łódź, osad itp.) na akcji szkoleniowej zgodnie z załącznikiem nr 4*.
 14. Odwiedziny mogą odbywać się po wcześniejszym zgłoszeniu Kierownikowi, tylko w czasie wolnym od zajęć szkoleniowych.
 15. Wszystkie wyjścia poza miejsce zakwaterowania lub trasę treningu mogą odbywać się tylko za wiedzą
  i zgodą osób odpowiedzialnych na akcji szkoleniowej (kierownika, trenera).

Wszystkim uczestnikom podczas wyjazdu i pobytu na akcji zabrania się:

 1. Wzajemnych odwiedzin w pokojach (dziewcząt u chłopców i odwrotnie).
 2. Korzystania z obiektów sportowych, urządzeń i sprzętu sportowego bez zgody i nadzoru trenera.
 3. Kąpieli bez zgody trenera oraz nadzoru ratownika lub trenera z uprawnieniami ratownika.

Oświadczam, iż zostałem zapoznany z przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi w miejscu zakwaterowania, wyżywienia oraz odbywania zajęć szkoleniowych. Przyjmuję również do wiadomości zakaz używania własnych urządzeń elektrycznych i gazowych (grzałek, kuchenek, itp.).

Oświadczam, że zostałem zapoznany z niniejszym regulaminem wraz jego załącznikami i zobowiązuję się do jego przestrzegania, potwierdzając to własnoręcznym podpisem.

Konsekwencją nie zastosowania się do Regulaminu podczas wyjazdu i pobytu na akcji obowiązujący zawodników Kadry Wojewódzkiej jest usunięcie, odesłanie do domu na koszt rodziców oraz dalsze konsekwencje dyscyplinarne.

Regulamin akcji przyjął do realizacji: Trener Koordynator/Kierownik*           ……………………………………

* – niepotrzebne skreślić                                                                                                             Pieczątka i podpis

Warszawa, dnia ………… 2018 r.

                                                                                                                                              
Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem mojego uczestnictwa w akcji jest przestrzeganie regulaminu:

Lp. Nazwisko Imię Podpis Uwagi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

 

Regulamin do pobrania:
pdf_icon  Regulamin na akcjach szkoleniowych 2018 >>>

Pobierz załącznik:
pdf_icon Zasady poruszania się pieszo na akcji szkoleniowej (kodeks drogowy) >>>

Partner Techniczny WMZPR
kempa logo