WYDŁUŻONY DO 24 MARCA TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ NA KURS INSTRUKTORA PIŁKI RĘCZEJ WMZPR

17 marca 2023

WARSZAWSKO – MAZOWIECKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ INFORMUJE, ŻE O 7 DNI ZOSTAŁ WYDŁUŻONY TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ NA KURS INSTRUKTORA PIŁKI RĘCZEJ

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY MAKSYMALNIE DO 24 MARCA 2023 ROKU ! ! !

Program organizacji kursu instruktora piłki ręcznej organizowanego przez Warszawsko – Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej (zatwierdzony przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce) umożliwia ubieganie się o wydanie licencji trenerskiej kategorii C (odpowiednik tytułu instruktora w świetle przepisów obowiązujących do 2013 r.)

Terminy zajęć:

 • 31.03-02.04.2023 r.
 • 21-23.04.2023 r.
 • 12-14.05.2023 r.
 • 19-21.05.2023 r.
 • 26-28.05.2023 r.
 • 02-04.06.2023 r.

Termin zgłoszeń

 • Zgłoszenia są przyjmowane w terminie do 24 marca 2023 roku pod adresem e-mail: slowinski@wmzpr.pl
 • Zgłoszenia zostaną poddane formalnej ocenie przed przyjęciem kandydatów na kurs;
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników (minimum 20 osób).

Miejsce zajęć:

 • Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, aleja Jana Pawła II 20, 05-250 Radzymin;
 • Część zajęć teoretycznych odbywać się będzie w formie on-line (głównie zajęcia piątkowe).

Warunki zaliczenia kursu:
Warunkiem uzyskania uprawnień jest:

 • minimum 75% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;
 • pozytywna ocena z zaliczenia części ogólnej;
 • pozytywna ocena z odbytych zajęć praktycznych w klubie piłki ręcznej lub w szkole OSPR (20 – godzinna praktyka);
 • pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Program kursu – 120/140 godzin:

Część ogólna – 50 godzin (teoria szkolenia sportowego, anatomia funkcjonalna, podstawy prawa w sporcie, fizjologia sportu, biomechanika sportu, psychologia sportu).

Część specjalistyczna – 20 godzin – wykłady, 50 godzin – zajęcia praktyczne/warsztaty. Metodyka nauczania techniki i taktyki gry; kontrola pracy treningowej; planowanie treningu, przygotowanie do treningu i zawodów sportowych; zadania trenera w czasie meczu oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji międzynarodowej; zadania trenera klubowego; piłka ręczna – odmiany gry; sędziowanie; odnowa biologiczna.

Część praktyczna – 20 godzinna praktyka w wybranym przez siebie klubie lub szkole OSPR

Wymagania od kandydatów:

 • Osoba pełnoletnia;
 • Dobra kondycja psychofizyczna i zdrowotna;
 • Wykształcenie co najmniej średnie;
 • Dopuszcza się udział uczniów klas maturalnych – warunkiem uzyskania tytułu instruktora piłki ręcznej jest dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły średniej przed datą zakończenia kursu.

Wymagana dokumentacja:

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs instruktora piłki ręcznej, wzór w załączniku nr 1;
 • Kopia dyplomu ukończenia szkoły średniej / szkoły średniej branżowej / studiów wyższych;
 • Kopia dowodu osobistego;
 • 1 zdjęcie legitymacyjne w formie cyfrowej (format jpg w wysokiej rozdzielczości);
 • Oświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań do wzięcia udziału w kursie instruktorów piłki ręcznej, wzór w załączniku nr 2;
 • Dowód uiszczenia wpłaty wpisowego.

Dokumentacja powinna zostać przekazana w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) do Kierownika kursu na adres e-mail: slowinski@wmzpr.pl

Opłaty za kurs:

 • Opłata za kurs instruktora wynosi 2500 zł:
 • opłata wpisowa: 1000 zł – płatna w momencie zapisu;
 • 1500 zł – płatna w terminie do 14.04.2023.

Płatności należy dokonywać na podany poniżej nr konta bankowego:
96 1020 1156 0000 7102 0007 5648
z dopiskiem: imię, nazwisko, kurs instruktora piłki ręcznej

Kierownik kursu:
dr Bartosz Słowiński, tel. 785 556 452; e-mail: slowinski@wmzpr.pl

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia kursu, umożliwiający ubieganie się o wydanie licencji trenerskiej C w sezonie rozgrywkowym 2023/2024.

Prezes WMZPR
(-) Grzegorz Gutkowski

*System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

Do pobrania:
Załącznik nr 1_Wniosek o przyjęcie na kurs instruktora piłki ręcznej
Załącznik nr 2_Oświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań do wzięcia udziału w kursie instruktorów piłki ręcznej

Joma